REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WIARYGODNE OPINIE

www.wiarygodne-opinie.com.pl

§1

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego Wiarygodne Opinie www.wiarygodne-opinie.com.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, KRS: 0000451075, REGON: 022079711, NIP: 8982202760

 1. Serwis Wiarygodne Opinie stanowi element realizacji przez Wiarygodną Firmę „Programu Wiarygodna Firma” (zwanym dalej Programem). Wiarygodna Firma w ramach Programu udostępnia Serwis www.wiarygodne-opinie.com.pl, dzięki któremu każdy Użytkownik serwisu może wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o przedsiębiorstwach i instytucjach działających na polskim rynku, o oferowanych przez nie usługach i produktach, zapoznać się z opiniami opublikowanymi przez Użytkowników, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt handlowy. Usługa opisana w zdaniu poprzednim jest bezpłatna.
 2. Źródłami danych prezentowanych w wizytówkach przedsiębiorstw i instytucji są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsiębiorstwa i instytucje na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez te podmioty w bezpośrednim kontakcie z Wiarygodną Firmą.
 3. Przetwarzanie przez Wiarygodną Firmę danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) jest określone w następujących aktach:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.
 4. Przetwarzanie przez Wiarygodną Firmę danych osób fizycznych, dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw jest określone w następujących aktach:
 5. RODO;
 6. UŚUDE;
 7. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego – zwana dalej UoPWISP.

§2

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

Wiarygodna Firma – oznacza spółkę Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, o której mowa w §1.

Baza Danych – oznacza zbiór treści / danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według reguł i metodologii Wiarygodnej Firmy, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Wiarygodną Firmę, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „O ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r.

Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.wiarygodne-opinie.com.pl umieszczoną na serwerze Wiarygodnej Firmy, zawierającą wyszukiwarkę przedsiębiorców;

Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.wiarygodne-opinie.com.pl.

§3

Wiarygodna Firma świadczy następujące Usługi:

 1. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie wizytówek zawierających podstawowe informacje o przedsiębiorcach publikowanych w Serwisie;
 2. umożliwia Użytkownikom przeglądanie lub publikowanie w Serwisie opinii o przedsiębiorcach.

§4

 1. Wiarygodna Firma w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy przedsiębiorcom i instytucjom następujące Usługi:
 2. prezentacja podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji;
 3. możliwość aktualizacji prezentowanych danych poprzez Formularz „Dodaj firmę”, lub poprzez kontakt z Działem Administracji Wiarygodnej Firmy na adres biuro@wiarygodna-firma.com.
 4. możliwość zgłoszenia żądania usunięcia z Serwisu komentarza opublikowanego w opinii, dotyczącego przedsiębiorstwa lub instytucji, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, poprzez Formularz Kontaktowy lub poprzez kontakt z poprzez kontakt z Działem Administracji Wiarygodnej Firmy na adres biuro@wiarygodna-firma.com.
 5. Przedsiębiorstwo lub instytucja może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, przesyłając odpowiednią dyspozycję na adres biuro@wiarygodna-firma.com.
 6. Prezentacja w Serwisie wizytówki zawierającej rozszerzone informacje o przedsiębiorstwie lub instytucji jest możliwa na podstawie odrębnej umowy zawartej przez przedsiębiorstwo lub instytucję z Wiarygodną Firmą. Szczegółowe warunki, w tym rodzaj, zakres, cenę usługi płatnej, Usługodawca określa w Specyfikacji usługi.
 7. W ramach usług płatnych oferowane są rozwiązania polepszające wizerunek pracodawcy proponowany przez Wiarygodną Firmę dostępne są pod adresem Co zyskujesz – Wiarygodna Firma (wiarygodna-firma.com)

§5

 1. Wiarygodna Firma upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
 3. dostęp do sieci Internet;
 4. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 5. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Wiarygodnej Firmie.
 6. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Wiarygodnej Firmy i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, bądź tworzeniu innych baz danych.
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem możliwości udostępnienia wizytówki w serwisach społecznościowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Bazy Danych.
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują Wiarygodnej Firmie lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Wiarygodna Firma prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. Wiarygodna Firma w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu.
 4. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy w ramach opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa i godność osobistą osób trzecich.
 5. Wiarygodna Firma zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 6. Wiarygodna Firma zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 7. Wiarygodna Firma nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§6

 1. Opinie dotyczące przedsiębiorstwa lub instytucji, których wizytówki są publikowane w Serwisie składają się z oceny punktowej i komentarza stanowiącego uzasadnienie oceny.
 2. Użytkownik może wystawiać opinie przedsiębiorcom lub instytucjom.
 3. Opinie wystawione przez Użytkownika są opatrywane podanym przez niego w treści opinii dowolnym podpisem.
 4. Opinie na temat przedsiębiorców lub instytucji mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika wystawiającego opinię. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza do zamieszczonej opinii.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach do opinii treści bezpośrednio lub pośrednio reklamowych lub rozsyłanie bądź umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 6. Zamieszczane komentarze do opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.
 7. Wiarygodna Firma ma prawo odmówić opublikowania komentarza do opinii, a opublikowany komentarz lub inne informacje zamieszczone w serwisie przez Użytkownika usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub gdy godzą w dobre obyczaje.
 8. Opinie dotyczące przedsiębiorstw i instytucji są prezentowane w Serwisie przez okres, w którym przedsiębiorca lub instytucja są zarejestrowane w CEIDG lub KRS. Po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS, bądź zgłoszeniu przez podmiot rezygnacji z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, opinie jego dotyczące są przechowywane w Bazie Danych bez prezentacji w Serwisie do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykreślenie podmiotu z CEIDG lub KRS, bądź rezygnacja z prezentacji wizytówki, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu opinie są całkowicie usuwane z Bazy Danych.

§7

 1. W przypadku przedsiębiorstw i instytucji, których bezpłatne wizytówki są prezentowane w Serwisie, zawarcie umowy następuje z chwilą publikacji przez Wiarygodną Firmę wizytówki w Serwisie, a rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia wizytówki z Serwisu na żądanie podmiotu, którego dotyczą dane prezentowane w wizytówce, albo po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS.
 2. W przypadku każdego Użytkownika Serwisu, zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez każdorazowe przeglądanie treści Serwisu i korzystanie z Usług dostępnych dla Użytkownika.

§8

 1. Dodawanie przez Użytkowników przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych jest możliwe poprzez Formularz „Dodaj firmę”.
 2. Dane podane przez Użytkownika przed ich publikacją w Serwisie w formie bezpłatnej wizytówki są weryfikowane przez Wiarygodną Firmę pod kątem autentyczności.

§9

 1. Wiarygodna Firma nie ponosi odpowiedzialności:
 2. za treść i formę opinii umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
 3. za szkody spowodowane zawartością treści jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;
 4. za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Wiarygodna Firma nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 7. Wiarygodna Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 8. W żadnym przypadku Wiarygodna Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§10

 1. Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, KRS: 0000451075, REGON: 022079711, NIP: 8982202760, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:
 2. osób fizycznych (Przedsiębiorców), dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezpłatnych wizytówkach przedsiębiorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe.
 3. Użytkowników, w zakresie danych udostępnionych Wiarygodnej Firmie w Formularzu Kontaktowym, Formularzu „Dodaj firmę” oraz treści opinii opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z Wiarygodną Firmą.
 4. Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane:
  1. w celu realizacji przez Wiarygodną Firmę Programu Wiarygodności Biznesu, w tym prowadzenia przez Wiarygodną Firmę działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Wiarygodnej Firmy i Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów UoPWISP, w szczególności art. 5 pkt 1) tej ustawy,
  2. w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu Wiarygodnej Firmy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Wiarygodnej Firmie w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. w celu realizacji obowiązków prawnych Wiarygodnej Firmy wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.
  4. Dane Użytkowników są przetwarzane:
  5. w celu świadczenia przez Wiarygodną Firmę usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. w celu realizacji obowiązków prawnych Wiarygodnej Firmy wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO
  7. Dane zawarte w płatnych wizytówkach są przetwarzane przez Wiarygodną Firmę na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych przez Wiarygodną Firmę z podmiotami, których dane są prezentowane w Serwisie w formie wizytówki płatnej.
  8. Odbiorcami Danych Przedsiębiorców są wyłącznie użytkownicy serwisów internetowych Wiarygodnej Firmy.
  9. Odbiorcami danych Użytkowników w zakresie opublikowanym w Serwisie są użytkownicy serwisów internetowych Wiarygodnej Firmy. Dane Użytkowników w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych.
  10. Dane Przedsiębiorcy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do czasu zgłoszenia przez podmiot, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z Serwisu. W takim przypadku dane Przedsiębiorcy są przetwarzane przez Wiarygodną Firmę bez ich prezentacji w Serwisie przez okres w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG, a po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG – do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu następuje całkowite usunięcie Danych Przedsiębiorcy z Bazy Danych. Ponadto Dane Przedsiębiorcy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Wiarygodną Firmę obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 9.
  11. Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Wiarygodną Firmę obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 9.
  12. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Wiarygodną Firmę ma prawo żądania od Wiarygodnej Firmy dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  13. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Wiarygodnej Firmy: biuro@wiarygodna-firma.com.
  14. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Wiarygodną Firmę ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  15. Wiarygodna Firma przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Wiarygodna Firma stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Wiarygodną Firmę są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§11

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej biuro@wiarygodna-firma.com lub listownie na adres siedziby Wiarygodnej Firmy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Wiarygodna Firma rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§12

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Wiarygodna Firma zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
 6. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Data publikacji Regulaminu: 27.09.2022 r.

Menu