REGULAMIN PROGRAMU WIARYGODNA FIRMA

Obowiązuje od 01.12.2022 r.

§1

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Firma organizowanym przez Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 81-83 we Wrocławiu (51-130), KRS: 0000451075, REGON: 022079711, NIP: 8982202760.

§2

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

 1. Regulamin – zbiór zasad regulujących uczestnictwo w Programie, działanie, cel i funkcjonalność Programu Wiarygodna Firma. Zatwierdzony przez Zarząd Organizatora Programu oraz dostępny do wglądu ogólnego na stronie Programu oraz jest on udostępniany każdemu Uczestnikowi na żądanie.
 2. Organizator Programu – jest rozumiany jako: Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 81-83 we Wrocławiu (51-130), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS: 0000451075, REGON: 022079711, NIP: 8982202760 kapitał zakładowy: 212.000 zł w całości opłacony.
 3. Program Wiarygodna Firma zwany również Programem – program promocji i reklamy podmiotów gospodarczych, które terminowo regulują zobowiązania pieniężne oraz działają na rzecz transparentności obrotu gospodarczego, oferujący szeroki wachlarz możliwości budowania wiarygodnego wizerunku marki oraz rozpowszechniania jej w Internecie.
 4. Uczestnik Programu zwany również Uczestnikiem – osoba prawna, fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizycznie wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wyraziły chęć przystąpienia do Programu i zostały zakwalifikowane po spełnieniu warunków określonych w dalszej części Regulaminu.
 5. Certyfikat Wiarygodności zwany również Certyfikatem – dokument w formie certyfikatu przyznawany przez Organizatora Programu, będący potwierdzeniem zakwalifikowania się podmiotu do uczestnictwa oraz spełnienia przez niego warunków określonych w dalszej części Regulaminu. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w okresie swojej ważności, czyli 12 miesięcy od daty jego wydania.
 6. Kodeks Dobrych Praktyk zwany również Kodeksem – zbiór zasad etycznych i moralnych, którymi powinien kierować się Uczestnik Programu. Dostępny jest do wglądu ogólnego na stronie serwisu Wiarygodna Firma: https://wiarygodna-firma.com.pl/ oraz udostępniany każdemu Uczestnikowi na żądanie.
 7. Deklaracja Uczestnictwa w Programie zwana również Formularzem – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Podmiotem ubiegającym się o uczestnictwo, a Organizatorem Programu, na warunkach określonych w dalszej części Regulaminu. Reguluje sposób i zakres uczestnictwa w Programie.
 8. Umowa – umowa cywilnoprawna zawarta z Organizatorem Programu lub z Partnerem Programu dotycząca uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma, na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Wizytówka Firmowa zwana również Wizytówką – podstrona internetowa. Utworzona i utrzymywana przez zespół serwisu Wiarygodna Firma Sp. z o.o. na rzecz Uczestnika Programu, w celu promocji, reklamy oraz budowania wartości marki Uczestnika. Zawiera dane przekazane przez Uczestnika do publikacji, a także dane pochodzące z rejestrów jawnych i publicznych, które zamieszczane są w celu identyfikacji Uczestnika Programu.
 10. Subskrypcja płatna – forma rozliczenia płatności za uczestnictwo w Programie w wybranym przez Uczestnika wariancie: miesięcznym lub rocznym.
 11. Partner Programu – podmiot współpracujący z Wiarygodną Firmą Sp. z o.o. przy realizacji Programu, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozyskuje Uczestników do Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Firma informując ich w rzetelny sposób o warunkach uczestnictwa.
 12. Rejestry jawne i publiczne – rejestry zawierające ogólnodostępne informacje na temat podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, tj.:
  a) CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
  b) KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;
  c) GUS – Główny Urząd Statystyczny.

§3

 1. Program Wiarygodna Firma posiada następujące cele:
  a) promocja rzetelności płatniczej, transparentności działań, wiarygodności finansowej oraz stosowania przez Uczestnika wysokich standardów etycznych.
  b) wspieranie rozwoju działalności prowadzonej przez Uczestnika Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku, pomoc w budowaniu wartości marki oraz reklamę w Internecie, na stronie serwisu Wiarygodna Firma Sp. z o.o. oraz stronie Uczestnika jeżeli taką posiada.
  c) szerzenie zasad etycznych i moralnych określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk.

§4

 1. Uczestnictwo w Programie Wiarygodna Firma umożliwia Uczestnikowi:
  a) uzyskanie Certyfikatu ważnego przez 12 miesięcy, wystawianego przez Organizatora Programu i zatwierdzonego przez Zarząd Wiarygodna Firma Sp. z o.o.,
  b) dostęp do produktów oraz usług Partnerów Programu kierowanych wyłącznie do Uczestników Programu,
  c) dostęp do produktów marketingowych wykonywanych na specjalne zamówienie Uczestnika, mających promować jego markę oraz wizerunek wiarygodnej firmy.
 2. Szczegółowy opis udostępnianych Uczestnikom narzędzi marketingowych, promocji oraz rabatów przyznawanych przez Zarząd oraz Partnerów Programu znajduje się w Tabeli Pakietów i Opłat

§5

 1. Uczestnikiem Programu może zostać podmiot gospodarczy, który na dzień przystąpienia do Programu spełnił łącznie następujące warunki:
  a) jest aktywnym podmiotem gospodarczym,
  b) zawarł umowę z Organizatorem lub Partnerem Programu w zakresie uczestnictwa w Programie,
  c) przeszedł pozytywnie weryfikację do Programu, o której mowa §6,
  d) akceptuje postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk oraz stosuje się do ich postanowień,
  e) wyraził zgodę na publikowanie przez Organizatora Programu danych dotyczących jego firmy w ramach Programu, tj. nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, główny przedmiot działalności, adres strony internetowej
  f) zobowiązał się do ich aktualizacji w czasie trwania uczestnictwa w Programie,
  g) potwierdził chęć uczestnictwa w Programie poprzez zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku nie przesłania przez Uczestnika danych o jego firmie, Organizator Programu dokonuje samodzielnej weryfikacji wymienionych danych za pomocą ogólnodostępnych rejestrów jawnych i publicznych.
 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez:
  1. wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w Programie, przesłanie pocztą tradycyjną niniejszego dokumentu wraz z zaakceptowanym Regulaminem na adres Organizatora Programu lub dostarczenie ww. dokumentów za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Organizatora adres mailowy, albo
  2. złożenie na Deklaracji Uczestnictwa w Programie niekwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem platformy internetowej, z której usług korzysta Organizator.
   Ponadto możliwym jest zakwalifikowanie Uczestnika do Programu na podstawie umowy zawartej z Partnerem Programu, w ramach której Uczestnik deklaruje chęć przystąpienia oraz oświadcza o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz zawartymi w nim warunkami uczestnictwa, jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania wspomnianych wcześniej zasad.
 4. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela (reprezentanta). Ponadto podpisy przedstawicieli mogą zostać złożone na Deklaracji Uczestnictwa lub umowie zawartej z Partnerem Programu.
 5. W momencie wyrażenia chęci ubiegania się o uczestnictwo, Organizator zakłada, że Podmiot ubiegający się, został zapoznany z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, poprawność oraz aktualność danych przesyłanych Organizatorowi Programu. Organizator Programu zastrzega sobie również prawo do odmowy zawarcia umowy w przypadku przedstawienia dokumentów o wątpliwej autentyczności oraz podania danych nieaktualnych lub błędnych.

§6

 1. Proces weryfikacji Podmiotu ubiegającego się o uczestnictwo w Programie, o którym była mowa w powyższym punkcie, przebiega w następujący sposób:
  a) obejmuje on sprawdzenie Podmiotu pod kątem zgodności przesłanych danych z danymi zamieszczonymi w rejestrach CEIDG lub KRS oraz weryfikacji numeru NIP i REGON w GUS,
  b) obejmuje weryfikację statusu aktywności działalności gospodarczej Podmiotu. Przeprowadzona zostanie na podstawie danych zawartych w CEIDG, KRS, Monitorze Sądowym i Gospodarczym GUS,
  c) obejmuje weryfikację pod względem terminowości w regulacji należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Weryfikacja pod względem terminowości w regulacji należności odbywa się poprzez serwis Wiarygodny Kontrahent, w którym zawarte są informacje pochodzące z:
  1. bazy Biur Informacji Gospodarczej
  2. Rejestr Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  3. bazy Giełd Wierzytelności
  4. rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS
  5. baz dłużników Partnera Programu.
 3. Po zakończeniu procesu weryfikacji, Podmiot ubiegający się o uczestnictwo zostanie niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną o pozytywnym / negatywnym wyniku. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, Uczestnikowi Programu zostaje nadana licencja na korzystanie z materiałów marketingowych oraz zawierających zastrzeżone logo Wiarygodnej Firmy na okres 12 miesięcy od daty wydania Certyfikatu.
 4. Certyfikat Wiarygodności zostaje uczestnikowi przyznany oraz dostarczony w formie elektronicznej (pdf lub jpg) za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku korzystania przez Uczestnika z Pakietu Gold Quality lub Platinum Quality, Uczestnik otrzymuje również Certyfikat w formie oprawionej, który jest dostarczany pocztowym kurierem pod wskazany w Deklaracji/Umowie adres. Certyfikat ma ważność 12 miesięcy od daty certyfikacji.
 5. Uczestnik Programu jest uprawniony do posługiwania się dostępnymi materiałami oraz korzystania ze świadczeń określonych w wybranym przez Uczestnika pakiecie. Uprawnienie obowiązuje jedynie w okresie ważności Certyfikatu, który obejmuje 12 miesięcy od daty jego wydania.

§7

 1. W momencie tworzenia Wizytówki, jako podstrony Uczestnika w Programie Wiarygodna Firma, Organizator pobiera wymagane dane z rejestrów jawnych CEIDG/KRS, z oficjalnej strony internetowej Uczestnika (o ile taką posiada) oraz z umowy zawartej z Organizatorem lub Partnerem Programu.
 2. Informacje opublikowane w Wizytówce są zgodne z danymi wskazanymi przez Uczestnika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich aktualność i rzetelność.
 3. Wiarygodna Firma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy lub wstrzymania publikacji tekstu w Wizytówce bez podania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, gdzie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że forma oraz treść jest sprzeczna z prawem i przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 4. Każda informacja podana do zamieszczenia w Wizytówce powinna być jasna i rzetelna, by nie wprowadzać odbiorcy w błąd.
 5. Wiarygodna Firma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość, cenę, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Uczestnika w ramach jego działalności. Powyższe zdanie zostaje również rozciągnięte na sytuacje odmowy lub niedostarczenia towaru do Klienta.
 6. W czasie trwania Uczestnictwa, Uczestnik jest zobowiązany regularnie informować o zmianach w danych go określających.
 7. Uczestnik w każdym momencie może dokonać zmiany publikowanych danych (opis, logo, zdjęcia) w Wizytówce poprzez zgłoszenie takiej chęci za pomocą poczty elektronicznej na skrzynkę: biuro@wiarygodna-firma.com

§8

 1. Uczestnik Programu może zostać pozbawiony uczestnictwa (wykluczony) w Programie, w sytuacji:
  a) zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe,
  b) zawiesi działalność gospodarczą,
  c) naruszy postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk, w tym powstanie zadłużenie po jego stronie wobec jego kontrahentów, instytucji publicznych, pracowników itp.
  d) naruszy postanowienia Regulaminu.
 2. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu traci on prawo do korzystania z materiałów otrzymanych od Organizatora (w tym do Certyfikatu) oraz do zamieszczania publicznie zastrzeżonego loga. Jest zobowiązany usunąć wszelkie informacje i materiały graficzne, jeżeli takie zostały zamieszczone na jego stronie, stopce adresu e-mail oraz w każdym innym miejscu, w którym zostały one umieszczone.
 3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie poinformowany sporządzoną pisemnie decyzją, wysłaną następnie pocztą tradycyjną.
 4. Wszystkie uiszczone dotąd opłaty nie podlegają zwrotowi.
 5. Wykluczony Uczestnik może ponownie ubiegać się o przystąpienie do Programu po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia ww. decyzji oraz po ponownym przejściu procesu weryfikacji, który został dokładnie opisany w § 6 niniejszego Regulaminu.
 6. Osoby niebędące Uczestnikami Programu mogą przesyłać zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń co do konkretnego Uczestnika. Można to zrobić wysyłając wiadomość na skrzynkę: biuro@wiarygodna-firma.com lub dodać w formie opinii w zakładce Wiarygodne Opinie na stronie serwisu Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pod adresem: https://wiarygodna-firma.com.pl/wiarygodne-opinie/
 7. Po uznaniu zgłoszenia dot. Uczestnika za niepokojące i naruszające postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk, Organizator zwróci się do Uczestnika o złożenie stosownych wyjaśnień. Ponadto Organizator ma możliwość potwierdzenia zgłoszenia poprzez informacje zawarte w rejestrach jawnych i publicznych, które zostały wymienione w § 6 pkt.2 c).

§9

 1. Umowa na uczestnictwo w Programie zostaje zawarta na czas nieokreślony licząc od daty wystawienia Certyfikatu.
 2. Uczestnictwo można wypowiedzieć na następujących warunkach:
  a) w przypadku subskrypcji rocznej: najpóźniej na 30 dni przed upływem pełnych 12 miesięcy od daty wystawienia Certyfikatu, ze skutkiem na koniec miesiąca,
  b) w przypadku subskrypcji miesięcznej: w każdym czasie z okresem wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca.
 3. Wypowiedzenie powinno zawierać wyraźnie sformułowane wyrażenie woli w postaci chęci wypowiedzenia uczestnictwa w Programie oraz podpis właściciela działalności gospodarczej lub osoby do tego upoważnionej (niezbędnym jest przedstawienie upoważnienia), a także datę utworzenia pisma.
 4. Poprawne wypowiedzenie może zostać wysłane w formacie pdf na adres mailowy: biuro@wiarygodna-firma.com lub pocztą tradycyjną na adres podany w zakładce „Kontakt” na stronie serwisu Wiarygodna Firma Sp. z o.o..
 5. Uczestnik wypowiadający uczestnictwo zostanie poinformowany o otrzymaniu wypowiedzenia przez Pracownika Wiarygodna Firma Sp. z o.o. drogą mailową. Jeżeli zaistnieją braki w wypowiedzeniu Pracownik poinformuje o tym wypowiadającego.
 6. Wypowiedzenie nadesłane po terminie wskazanym w pkt 2 lit. a niniejszego Paragrafu traktowane jest tak, jakby złożone było dopiero w trakcie najbliższego następnego roku uczestnictwa w Programie i taki też wywołuje skutek.
 7. W przypadku subskrypcji miesięcznej wszelkie opłaty za uczestnictwo w Programie naliczane będą do dnia, w którym Umowa ulegać będzie rozwiązaniu i podlegają one obowiązkowi zapłaty. W przypadku subskrypcji rocznej naliczane opłaty dotyczą pełnego okresu 12 miesięcy i podlegają one obowiązkowi zapłaty bez względu na dzień, w którym Umowa zostaje rozwiązania.

§10

 1. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące Programu oraz Uczestnictwa powinny być kierowane na piśmie na adres: Wiarygodna Firma Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 81-83 51-130 Wrocław
 2. Reklamacje oraz uwagi mogą być również kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@wiarygodna-firma.com
 3. Uczestnik może zgłosić chęć złożenia reklamacji oraz uwag na adres mailowy ww. Zostanie wtenczas skierowane do niego oficjalne pismo wraz z formularzem reklamacyjnym do wypełnienia. Uzupełniony formularz wraz z dowodami potwierdzającymi stanowisko oraz podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji spółki należy przesłać pocztą tradycyjną oraz e-mailem na adresy wskazane w niniejszym paragrafie.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis podstawy reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O uznaniu/nieuznaniu reklamacji osoba składająca zostanie poinformowana listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§11

 1. W przypadku zawarcia umowy z Partnerem Programu Kancelarią Prawa Gospodarczego PFW Sp. z .o.o. uczestnictwo w Programie Wiarygodna Firma jest nieodpłatne przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia pierwszego Certyfikatu.
 2. W ramach usług świadczonych w okresie nieodpłatnego uczestnictwa w Programie, o którym mowa w § 11, pkt. 1, Uczestnik Programu otrzymuje pakiet narzędzi marketingowych oraz Certyfikat odpowiadające Pakietowi Gold Quality o wartości 699 zł netto (+23% VAT). Szczegółowy zakres niniejszego Pakietu znajduje się w Tabeli Pakietów i Opłat, o której mowa w § 4, pkt. 2 Regulaminu.
 3. Po upływie 12 miesięcy nieodpłatnego uczestnictwa w Programie oraz braku nadesłania i uznania wypowiedzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do automatycznego przedłużenia uczestnictwa w formie umowy na czas nieokreślony.
 4. W przypadku automatycznego przedłużenia Umowy, o którym mowa w § 11, pkt. 3, kontynuacja uczestnictwa odbywa się na zasadach przewidzianych w § 11, pkt. 2 niniejszego Regulaminu, przy czym Uczestnikowi przyznaje się stały rabat w wysokości 100 zł tj., za każdorazowe przedłużenie Umowy na kolejny okres 12 miesięcy, zostaje naliczona opłata w wysokości 599 zł netto (+23% VAT).

§12

 1. Laureat Programu Wiarygodna Firma ma możliwość dostosowania uczestnictwa do potrzeb swojej firmy poprzez wybranie jednego z trzech pakietów:
  a) Silver Quality
  b) Gold Quality
  c) Platinum Quality.
 2. Pakiety różnią się pomiędzy sobą zawartością dostępnych materiałów oraz usług. Dokładny zakres pakietów oraz cen znajduje się Tabeli Pakietów i Opłat Programu Wiarygodna Firma.

§13

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiarygodna Firma sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, 51-130 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  a) listownie na adres: ul. Żmigrodzka 81-83, 51-130 Wrocław
  b) przez e-mail: biuro@wiarygodna-firma.com
 2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  a) związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
  b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  c) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  a) czasu obowiązywania umowy,
  b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 7. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  f) przenoszenia swoich danych osobowych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§14

 1. Biorąc udział w Programie Wiarygodna Firma, Uczestnik wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową powiadomień dotyczących produktów i usług związanych z ofertą Wiarygodna Firma Sp. z o.o.
 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Programu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator Programu poinformuje o tej zmianie Uczestnika Programu i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.wiarygodna-firma.com
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.
 5. Jeżeli Organizator Programu otrzyma od Uczestnika przed upływem ww. terminu, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Brak reakcji ze strony Uczestnika Programu w ww. terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 6. Uczestnik Programu nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Organizatora Programu, przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu, a Organizatorem Programu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Programu.
Menu