Kodeks Dobrych Praktyk

Uczestnicy Programu Wiarygodna Firma, w ramach realizacji jego celów, zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Kodeksie Dobrych Praktyk:

§ 1
Nadrzędnym celem Programu Wiarygodna Firma jest szerzenie i promowanie zasad dobrych praktyk w biznesie, rozumianych jako zbiór norm uczciwego, odpowiedzialnego i rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców, urzędów, instytucji non-profit z klientami i organami władzy lokalnej i państwowej oraz kreowanie wysokich standardów etycznych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

§ 2
Wszyscy uczestnicy Programu Wiarygodna Firma tworzą społeczność etycznego i społecznie odpowiedzialnego biznesu.

§ 3
Każdy uczestnik Programu Wiarygodna Firma promuje prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego. Jego rolą jest nie tylko realizowanie celów biznesowych, ale także aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich i lokalnych akcjach społecznych i charytatywnych.

§ 4
Każdy uczestnik Programu Wiarygodna Firma zobowiązany jest do rzetelnego, uczciwego i terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec instytucji państwowych oraz swoich pracowników i partnerów gospodarczych.

§ 5
W interesie każdej Wiarygodnej Firmy jest przestrzeganie praw konsumenta i zasad uczciwej i wolnej konkurencji. Wiarygodna Firma dba o najwyższą jakość dostarczanych usług i produktów kierując się posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem. Wiarygodna Firma nieustannie doskonali oferowane usługi i produkty dbając przy tym o najwyższy poziom obsługi klienta.

§ 6
Uczestnik Programu Wiarygodna Firma zobowiązuje się do tworzenia środowiska pracy przyjaznego rozwojowi pracownika, zgodnego z przepisami prawa i z poszanowaniem godności osobistej pracownika.

§ 7
Każdy uczestnik Programu tworzy świadomość o współodpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez propagowanie i uczestniczenie w działaniach proekologicznych i związanych z ochroną środowiska zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

§ 8
Każdy uczestnik Programu Wiarygodna Firma jest jego ambasadorem, co wyraża swoją postawą w codziennym życiu gospodarczym i społecznym.

Menu