KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiarygodna Firma sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 81 83, 51 130.

 1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  • listownie na adres: ul. Żmigrodzka 81 83, 51 130 Wrocław
  • przez e mail: biuro@wiarygodna-firma.com
 2. Dane osobowe pozyskiwane są w sposób zgodny z prawem z dostępnych baz danych oraz źródeł publicznie dostępnych i będą przetwarzane w następujących celach:
  • związanych z prowadzeniem bazy danych przedsiębiorców w formie portalu internetowego: https://wiarygodne-opinie.com.pl/
  • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. do prowadzenia bazy danych przedsiębiorców w formie portalu internetowego, celem rozpowszechniania informacji przydatnych w obrocie gospodarczym
 4. Odnośne dane osobowe należą do następujących kategorii:
  • firma przedsiębiorcy,
  • NIP przedsiębiorcy,
  • przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej
  • adres prowadzenia działalności gospodarczej
  • dane kontaktowe przedsiębiorcy
 1. Pozyskane dane osobowe, poza ich wykorzystaniem w sposób wskazany w pkt 3, mogą być przekazywane:
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • czas, przez który działać będzie portal internetowy: https://wiarygodne-opinie.com.pl/ z zamieszczoną wizytówką przedsiębiorcy,
  • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
 4. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e–mailowy.
 6. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Menu